Privacy verklaring JCI Ondernemend Limburg VZW

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

JCI Ondernemend Limburg VZW doet er alles aan om uw  persoonsgegevens en uw privacy te respecteren. In deze privacyverklaring wil JCI Ondernemend Limburg VZW heldere en  transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy  te waarborgen en gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens waarbij we ons in alle gevallen houden aan de  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw  persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven  in deze privacyverklaring. De verwerking van Uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij hebben  passende, technische en organisatorische maatregelen genomen opdat de beveiliging van Uw persoonsgegevens  gewaarborgd is.

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van Uw rechten omtrent Uw  persoonsgegevens en willen U hierop wijzen en deze respecteren. De betrokken gegevens worden verwerkt door JCI Ondernemend Limburg VZW, Hendrik van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt, [email protected], ondernemingsnummer 0810.315.927.

JCI Ondernemend Limburg VZW wordt volgens de AVG beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens. Dit betekent concreet dat JCI Ondernemend Limburg VZW instaat voor een correcte gegevensverwerking. Indien U na het doornemen van onze  privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via  onderstaande contactgegevens:

JCI Ondernemend Limburg VZW

Hendrik van Veldekesingel 150

3500 Hasselt

[email protected]

ondernemingsnummer 0810.315.927

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken onderstaande gegevens, wanneer u deelneemt aan een evenement of activiteit, of op een andere manier een overeenkomst afsluit met onze vereniging. U gaf hiervoor uw toestemming. Wij hebben deze gegevens nodig teneinde uw lidmaatschap op een correcte manier te kunnen tegemoetkomen, het uitvoeren van een overeenkomst te garanderen, en teneinde onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen te kunnen naleven. Eveneens hebben wij deze gegevens nodig om:

 • Om de activiteiten van JCI Limburg en de lokale Limburgse afdelingen te kunnen faciliteren zodat alle leden,  kandidaat-leden, senatoren, oud-leden en geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de activiteiten.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam 
 • Voornaam 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mail 
 • Naam onderneming
 • Ondernemingsnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van deze persoonsgegevens aan derden

De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan  derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo  maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting); 
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk,…); 
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
 • Het verzorgen van de facturatie en de boekhouding

JCI Ondernemend Limburg vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor  de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of in het kader van uw relatie met JCI Ondernemend Limburg vzw. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw  gegevens. 

Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en  toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de  rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken in ieder geval geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie tenzij dit gelieerd is aan JCI activiteiten. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

JCI Ondernemend Limburg VZW bewaart persoonsgegevens zolang de personen waarvoor deze gegevens  worden bijgehouden lid zijn van een lokale afdeling van JCI Belgium, dan wel senator, en voor een termijn van  maximum 5 jaar na hun lidmaatschap behoudens in het geval van een senator die van rechtswege lid zijn voor  het leven. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van  U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen  genomen: 

Alle personen die namens JCI Ondernemend Limburg VZW van Uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden  aan geheimhouding daarvan; 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen; 
 • het pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische  incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de verwerking van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie en/of verwijdering van  de persoonsgegevens welke van U ontvangen hebben. U kan ons dienaangaande contacteren via bovenvermelde  contactgegevens. Ernaast kan U zich verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of één van onze verwerkers.

Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in opdracht van U direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij  gehoor kunnen nemen aan voornoemde verzoeken. Verzoeken worden binnen de termijn van 30 dagen  behandeld. Manifest ongegronde of overmatige verzoeken kunnen worden aangerekend of worden geweigerd.  

U heeft recht om de toestemming dewelke U verleend heeft voor de verwerking van uw gegevens, ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover  direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit  is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming. Dat kan via de volgende  contactgegevens:  

Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:  

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 

Fax: +32 (0)2 274 48 35 

e-mail: [email protected] 

Wijziging privacy verklaring

JCI Ondernemend Limburg VZW kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging  zullen we een aankondiging doen op onze website.